Monday, November 5, 2012

LELU TIHAMBAYI MPAKA CHIJIJI CHA KUMUHEPAI VANACHIJIJI VIGIMA MTARO KWA AJILI YA KUPATA MANJI!!!

Ukahengai kazi yatiwipata cha wigana...hapa naha wagima ili vapatayi manji..picha hiyi niyikolili hapa

Tuesday, October 2, 2012

VANGONI BILA KUPERAMIHU TIVYA LEPI TAVANGONI

 
 Mwaka jana 2011 mwezi wa saba tahambili kuchizizi kugula nyama wipata nyama yabwina na bei nafuu chidogo.
 
Halafu ngati uvili kuperamihu lazima uhamba hapa naha . Wigulisa mbeyu za chilimo tete tahambili kugula marejea gabwina ngati mbolea.
 
Mahali hapa pavyi pembeni chidogo ngati uhamba kumaposeni chiwoko cha kushoto na ngati uhamba Kumjini/kusongeya chiwoko cha kulia.....

Wednesday, September 26, 2012

VIJIJI VYA KUNYUMBA/KUSONGEYA.......!!!KUMSHINDU NA VIDUNDA VYA KUMPITIMBI

 HAPA NA NDE CHIJIJI CHA KUMSHINDU
NA HAPA NDE VIDUNDA VYA KUMPITIMBI.......KUNYUMBA NGA KUNYUMBA

Monday, September 3, 2012

LELU TIHAMBAYI KUMAGAGULA MPAKA KULIPOKELA ....

 
Hapa naha wananchi watamili kumpilikisa mkubwa mkutano..hapa naha Kumagagula..Katibu kata kumagagula vamnyimi kula ndava ya likomo..mwikumbuka wimbo huu....
 Wanachijiji wa Kulipokela

Wakulima va LIHONA.

Wednesday, August 8, 2012

LIKABURI LA SONGEA MBANO..HAPA NDE PA AGONILI!!!

Vangi woha wagonili pamonga, Songea Mbano nga mweye....

Monday, July 30, 2012

NIHANGWILI PICHA HIYI YA KUMALILAI MWEZI HUGU !!!!A

Wavalili "ndololo" pamutu  ndawa ya kugana kunyemba 

Monday, July 9, 2012

LIKANISA LA KUMPITIMBI!!!

Lelu tihambayi mpaka kumpitimbi... 

Thursday, June 14, 2012

WIKI HIYI TILOLEKESAYI /LONGELAYE MWANDI VANU VAVILI WULI?


 .
Picha hiyo yinipendizi sana wadala wanyambili kweli...Hapa ndi WADALA VA CHINGONI MYAKA ya 1900.
 Wangoni  vanu vavigana sana mambo ga mwandi, lolekesai hapa nyula zavi, vibonga niwona vikina ngóma manyayi ligwamba au lizombi ....

Friday, June 1, 2012

UKAPITAYI AU NGATI UWILI KUSONGEYA KOTOKUKOSIW HOTEL IYI!!!!

Hotel iyi yivili KUBOMBAMBILI . Hotel Helgapel Star 

Monday, May 14, 2012

VALONGO VANGU KARIBU KUMAPOSENI!!!

 Hapa naha pa shule ya Sekundary/High school kuMaposeni
Na hapa naha ndila ya kuhamba kumdunduwalu, pa mwambu chidogo ndila ya kuhamba kuMgazini.

Wednesday, May 2, 2012

LELU TIGENDELAYI CHIJIJI CHA KUMSHINDO!!!

NGATI UNA PICHA ZA VIJIJI VINGI AU PICHA ZOZOHA ZILE KUHUMA KUNYUMBA NITUMILAHI. TIVATANGAZAYE WANGONI NA KUNYUMBA....

Tuesday, April 3, 2012

MWANDI WAHALULAYI/HYAGAYI/ NAHA:-

JINSI YA KUHALULA/KUHYAGA ULEHI NA VINU VINGI PA MBOKOTO/LIGANGA

Kuhalula uhembe wa ulehi: Pakuhalula uhembe wa ulehi vilongolela huti kuvanja ulehi au kutola ulehi muchibana. Vakatolayi muchibana mula, viyanika pampasa. Wakayumayi vibula na kuwusa lyegelu ama mayeyelu ga ulehi wula, vihamba kuharula pa luala na

mbokoto. Sokoli za ulehi weuhyagiki lepi vikemela "lungehe". Lukumbi lungi visopa manji lungehe na kikita "ngandu" ya kulya yivisi.


Friday, March 9, 2012

NGÓMA YA BETA HAPA..MPAKA LUKELA

Ng´oma ya Beta kuhuma kuLizaboni kwe kuManispaa ya Kusongeya msimamizi mzee Masetus Ponera, Angelika Gama katibu mwenyekiti Alan Nditi chikundi china vandu 15 va vikina.


Tuesday, March 6, 2012

WIWEZA LEPI KULYA BILA KULONDA SENDI

Nihamba kugulisha pitiku namuyinu............................. ...........................................na tete tihamba kugulisha matoki....................................


........matoki matoki gipita ........Wednesday, February 22, 2012

KUSONGEYA KUCHAFYUKI VALONGO VANGU!!!

Dadi wetu wa kunani yilinda Ruvuma/Songeya yitu yivyayi na amani. Maana vandu vikomana ngatu ndembu kweli?....Mwenga ...


Thursday, February 9, 2012

MAKUMBUSHU GA MAJIMAJI KUSONGEYA


Pa gati ndi Karl Peters mwe ayingilili na kuvakonga machifu mambo gabwina lepi.


Hizi ndi sila ze zatumikayi pa vita ya majimaji, mgoha,upindi mnitangatilayi ngati nibudili au nikosiwi.

Hapa ijovokana viti hivi vatamilayi machifu va Kiyau(Wayao)Thursday, January 19, 2012

RAHA KUWONA VANDU WA KUNYUMBA KULITUMBANDYOSI!!

Mdala wa rais mawo Salma (Ki) Cgikwete ihekelela kumuwona mwana Barak Obama, Barak Obama ana miezi 6, ababiwi na nyina waki lihina laki Valeriana Ngonyani mundu wa chijiji cha kuLitumbandyosi hapa na mawo Salma avi kuSongeya/kuRuvuma .

Monday, January 9, 2012

MASHUJAA WITU VANYONGWILI WAKATI WA NGONDO YA MAJIMAJI!!!Habari za tangu mwaka jana mwa valongo vangu?

Lelu nigana tikumbukayi vandu ava va vakomini ngondo ya majimaji kati ya vandu 66 mmonga tu avi mdala NAMBA 61 LIHINA LAKI AVI MKOMANILE

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI