Thursday, May 14, 2015

MWANDI WADALA WA CHINGONI- NIGANILI NYULA ZAVI!

 MDALA WA CHINGONI
MDALA WA CHIEF 1936 KUHUMA KUMOZAMBIQ/MUNGONI

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI