Thursday, November 3, 2016

Monday, October 3, 2016

TIKOTO KUKOSIWA GA GAHUMILI WAKATI WA NGONDO YA MAJIMAJI KUSONGEYA KWITU....TIWANZAYI NAHA...

 Nyumba ya liganga ya SONGEA MBONA...livili Kuchandamali vidunda vya kuMsamala
Na huyu naa ndi mwene NDUNA SONGEA MBANO LUWAFU

Thursday, September 1, 2016

Saturday, August 6, 2016

UPADIRISHO:- KULITUMBANDYOSI NA TETE TIPATILI PADIRI.. JIHINA LAKI FURAHA HENJEWELE SAMBALITOLA

 Ngati cha mwilola hapa yavili tarehe 4/8..HONGERA  VANA VA KULITUMBA
NDI MWENE...FURAHA HENJEWELE SAMBALITOLA

Friday, July 15, 2016

Sunday, July 3, 2016

VYAKULA HIVI NIVIGANINI SANA MALAMBI GA KUTELEKA, MABATA, MALAWI/MATEWELE...

Ukalyayi  naha lukela na chikombi cha maji panani siku yivya yabwina sana... vyakula vye vinoga na kuleta afya yabwina...

Friday, June 3, 2016

TIKOTOKAYI KUULEKA UTAMADUNI WITU WA CHINGONI TIVAJOVELAYI NA VANA VITU

 CHIKUNDI LIZOMBI
Nikujipilika raha sana kupilikisa, kulolokesa na kukina ngòma za azili, ngati lizombi, ligwamba, beta  na zingi zamahele...

Sunday, May 8, 2016

MWE KUNYUMBA NGA KUNYUMBA...UKAHAMBAI KUPERAMIHU KUNYUMBA UKABWELAYI KUSONGEYA KUNYUMBA


Nikumumwomba MWE CHAPANGA atupelayi uzima na tigananayi . WAKUNYUMBA ...SONGEA NDIPO NAPOTOKA MIMI:-)

Monday, April 18, 2016

MAGONO HAGA TILYA MWASI WETU...MALOMBI GA KUNYANYA ...MDOJOLELA KARIBUNI TILYAYI

Tawoha timanyili sana pa yitonya fula/hula hasa muhwela malombi ga kunyanya cha ginoga.....
Mdojelela
Karibu tilyayi mdojolela valongo vangu...

Monday, March 28, 2016

BLOG YITU YA VANGONI LELU 28/3/2016 IHIKISI MYAKA SITA (6) NIKUVASENGULA WOHA

Lelu blog yitu ya VANGO yihikisi myaka 6, Vangoni blog yivagendili valongo vitu va Kata ya ku-Mkako Wilaya ya  ku-Mbinga  chivikina Lizombi  ng´oma yetu  Vangoni.TIVILI PAMONGO MAGONO GOHA!

Wednesday, March 9, 2016

NDILA....MAGONO AGA USAFIRI UVILI LEPI NGATI MWANDI....

Ndila kuhuma kuPeramihu kuhamba kuMbinga....Umanyili hapa naha kwoki?

Monday, February 15, 2016

NIPALEYI MWANANGU NIPAGATE....AAAOOOHH LILE ...AAAOOOLILENikuvawomba ngati kuna chinu mwigana au muvili nachu mukotokutama nuu tu ndi kudumisha chingoni chitu.

Friday, January 29, 2016

KULWALA:- KULWASA MATUKUMA....

Kutangi nalangilayi na walongo wangu kulwala matukuma patavili wadebe...

Matukuma:- Utamu uwu wikokoseka ya kuvya ukumnyingila mundu ndava ya vikoko vangi vijova ndava ya kunywa manji gachafu muni utamu uwu vilwalalwala vana hasa lusenje lwa chifuku. Uvi ngita kulwala chifuva naha. Mundu mwe ilwala matukuma ihimba mumusina wa singu, mundu ivya na chihoma chikali neju, na mloma woha wichuchuta au wivava chaa na lukumbi lungi mundu nakuhutotala hata kulya madonga.

Hinu kuponesa kwaki, vamavu viteleka nyama ya ng'uku yangali na mwinyu, viteleka mgoda na kupela mtamwa alyelelayi ugali. Kabla ya kuwanja kulya ugali wula, visunya ndongi zivili zidebe zidebe na kukufumbtisa ndongi yimonga upande mmonga wa mlomo, na ndongi yingi upande wungi wa mlomo. Vijova manenu gevagamanyili vene, na kukujovela uhunyayi ndongi zila muchiheneku cha ugali chila. Wakamalyi kulya chidogo ugali wula, wakukamulisa kalundenga ka ngundi mangi upande umonga wa singu na kadenga kangi wikamulisa upande wa pili wa singu. Vandu vangi vakukamulisa hela ngita shilingi naha. Wakawuka pala wihamba mpaka pa ndila malekanu kuni mnyaluhala mmonga akuhindikila chinunu. Wakahika pandila malekanu pala wipolosa au witaka pahi tundengu tula au shilingi zila, na wa mwene wing'namuka na kujumba majuvani kukiliwuka kunyumba changali kulola kumbele kweuhumili kuni wijova: "Matukuma hamba kwa mundu yungi". Wijumba naha mpaka kuyingila munyumba yaku na kudindamlyangu ndyoo. Hinu ngita mundu yungi ipita na kunonga shiling zila gihotola kumhambila mwene  matukuma gala.
MWANGALEYE WALONGO....

Friday, January 22, 2016

KUNYUMBA NGA KUNYUMBA VALONGO VANGU....KUTOKUYIWULILA KWA UHUMILI

Hapa nde panyumba pa Nangonyani ....tumalonbi na mandondo nilimili chidogo.. TIVILI PAMONGA!!!

Saturday, January 9, 2016

TIWANZAYI MWAKA UWO/OGO NAHA!

Hapa naha nde panyumba pa Nduna Songea Mbano.... nikumbwiki vinu vyamahela hapa ngati viviga, ....

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI