Sunday, December 22, 2013

DOMINIKA YA LELU TILOLEKESAYI MAKANISA GITU /PAROKIA ZITU

 Likanisa la KUMPITIMBI
 LIKANISA LA KUMAGAGURA
 LIKANISA LA KULIGERA
NA HAPA NAHA LIKANISA LA KULUSONGA

Wednesday, December 11, 2013

UKAGANAYI KUPATA HABARI ZA MAHELE HAPA NDE MAHALI PAKI...

 
CHAMA CHIWOYAYI
 
..Ila tikotokunywa sana valongo vangu..afya zito ni za muhimu ...na hinu  kugula mbolea na kwene ...haya tikongenekayi liguno lingi au kwali kumwaka??:-)

Friday, November 22, 2013

WANACHIJIJI KULITUMBANDYOSI/KUMABUNI VAVILI KUMKUTANO!!!

Mlongo wangu anitumili picha. Vatamili vipilikisha jinsi ya kulima mazo bora vakitavuli? Nikumbwiki sana kunyumba kulitumba kunyumba nga kunyumba.


Nyumba ya dadi wangu Efraim Ngonyani..nigonili mgati humu ...Yaani nikumbuka gamahele kweli...Nimsengula sana mlongo Maganga kwa kumbukumbu hiyi. Anitumili picha hizi

Tuesday, November 12, 2013

LELU TYAMBAYI KUMGAZINI ...MWIWONA CHIKUNJA HICHI...

Lelu nijipiliki kweli kuhamba kuMgazini  niwanzili tu safari yangu pana...haya tikonganeka ligono lingi....

Friday, October 18, 2013

ASILI YA LIZOMBI NA NYIMBO ZAKI!!!

Mwavayangu mwimanya asili ya LIZOMBI: Lizombi kwa asili lihuma kuUYAHO(Tunduru) na kwenuku yavi ngita ngóma yevakemelayi BENI. Hinu lizombi liyingili kuungoni myaka ya arobaini na ndavya vakinayi vasongolo na pakukina vinyugusa viwunu. Ndava lizombo vakina vasongolo tuyi, hinu vangoni wvakadeni valikalikemela CHITOTO. Pakuhuma kungóma ya chitoto kwakahumukila kangi ngóma ya mangaukau.
 Nyimbu za lizombi:-
1. Natoa shukrani wee kwa baba na mama ee x2
  -kunioza mkeee na leo nina mtoto x2 na leo nina mtoto na leo nina mtoto!
2. Nilipokuwa mwenyewe, mbona hanisemi x2
nikiondoka kidogo nyuma mwanisengenya
- nyuma mwanisengenya x2
- Ena liwaya mwana wangu wee, ae liwaya ee
- gabwelile, gabweli maserikali kwakapungu!!
- we nyina wangu namuhagama yoyo kulaga chondi.
Zingi yati tiyimba ligono lingi, ngati na veve una nyimbo zingi yandikayi hapa yati nisengula.

Wednesday, October 2, 2013

JUZI TAWILI KULITUMBA ...LELU TYAMBAYI KULIKUYUFUSI KUNYUMBA KWA MAWU!!!!!

Hapa wadala na wana vinega manji...ta woha timanyili manji  ni muhimu sana kwa vandu...umanyili pa Likuyu kwoki hapa?

Friday, September 13, 2013

LELU TYIMBAYI TIGENDELAYI KUNYUMBA YANGU KULITUMBANDYOSI

 SHULI YA KULITUMBANDYOSI
Kwa vale ve vihuma kiLitumba au wapitili kuLitumba muyiwene shuli yetu ya mwandi? Yaani nikujiwona ngati nivili baho....

MGUNDA WA NDIZI/MATOKI
KuLitumba wayanzishi mradi wa kugima mifereji kwa ajili ya kuyitilila mazao na hapa wilola mfereji wa maji kuyitilila matoki aga. Picha hizi aniletili munu..UASENGWILI SANA .

Wednesday, July 24, 2013

LELU TIGENDELAYI KUPERAMIHO--------KUGEGA SAGALA NA PUNDA/MAPUNDA!!!

WNA AVA VAVI BARABARA YA KUHAMBA  KUSIPITALI YA KUPERAMIHU. VISAFIRISHA SAGALA NA MAPUNDA.

Monday, July 8, 2013

Thursday, June 27, 2013

AIRPORT YA KUSONGEYA/RUHUWIKU

Aiport ya kuSongeya yivili kuRuhuwiku..Ukahumayi kumjini  uhika pa stendi ya kuRuhuwiku uhamba  kushoto pamuhana tu kuna shuli ya msingi Ruhuwiku ugenda ngati kilometa yimonga naha na ukahumayi kuPeranmiho uhamba kulia. KARIBU KUSONGEYA...

Wednesday, June 12, 2013

LELU TIGENDELAYI KUCHILAGANO

SHULI YA SEKUNDARI YA CHIJIJI CHA KUCHILAGANO
Nikumbwiki ngunja ya kuchilaganu na kumgazini  lolekesayi pa sementi , ila matewela na mandodo gistawi sana.....tikongenekayi likuno lingi..Nangonyani!!!

Friday, May 24, 2013

ASKOFU WETU NORBERT MTEGA WA JIMBU LA KUSONGEAYA IJOVA ASANTI(AKUULEKA UASKOFU)

Akuuleka uaskofu ndawa ya afya yake  pa alagayi kujimboni misa ya tareha 19/5 ajovili naha "“ Mwenyezi Mungu awabariki sana, na awaneemeshe, Niombeeni kama vile nami nitakavyokuwa nawaombeeni, Amina” Alimalizia kwa kusema Askofu Mtega
TIMUWOMBELEYI.... NGATI CHE ALAGIZI

Saturday, May 11, 2013

Friday, April 5, 2013

NIKUMBWIKI SANA NYIMBO ZA LIZOMBI LELU..NA VEVE KUNA NYIMBO UZIMANYILIAU UKUMBWIKI??

 Nilipokuwa mwenyewe, mbona hamnisemi x2 Nikiondoka kidogo nyuma wanisengenya -nyuma mwanisengenya x2 Ena liwaya mwana wangu wee, ae liwaya ee --gabwelile, gabweli maserikali kwakapungu!!...we nyina wangu namuhagama yoyo kulaga chondi

....au labda viyimba natoa shkrani wee kwa baba na mama ee x2 ...-kunioza mkeee na leo nina mtoto x2 na leo nina mtoto na leo nina mtoto! ...haya mpaka lukela...

Friday, March 29, 2013

Monday, March 11, 2013

NAMUYINE NATAMILI HAPA NINOGELA KWELI MALOMBI GA KUNYANYA/KUYOCHO...

Juzi tu navili kunyumba kuSongea/Ruhuwiku nilimili malombi na mandondo lakini nilili lepi nipilika hinu ndi vilya...
...na hapa ugali wa mayawo uhanganiki na ulei, mandondo na kanyama  chidogo ..nikosewi pituku mwenga....karibuni tilyayi walongo wangu..

Thursday, February 21, 2013

Thursday, January 24, 2013

LELU TILOLEKESAYI-VANGONI VA MPUTA MASEKO!!!

Mputa Maseko na mwene ayingili kuSongea kwa njila yaki. Vandu vangi vijova kuvya Mputa Maseko nde avi mzeyi wa kutumbula kuyingila kuSongea. Kunyanja Mputa amanyikini kwa lihina la Mchecherere. KuTanzania vandu wakumkemerla Mputa. Lihina la Mputa vampangili ndava ya kukomana bwina ngondo. Dadi wa Mputa vamkemelayi Ngomani (Mgabi), vandu va Mputa wamkemelayi Ngomani kwa lihina vakosakosa. Mlongo wa Kosakosa nde Chikuse. Vangoni va Mputa vawukili kuzululand pamonga na Msilikazi kulongosana na Nkosi Chikuse. Vangoni ava voha, vavili va kwalukolo lwa   Matebele pamonga na zwangendaba. Hinu ndava Chikuse na Zwangendaba vakomini ngondo vakalekana ndila.  Kuhuma kumwandi vandu va Mputa Maseko vavi va Zwangendaba. Vandu avo vatama pamonga kwa vasenga. Hinu vangoni va Mputa Maseko pamonga na nduna wavi Ngomani (Mgabi) dadi wa Mputa, vakamleka Zwangendaba na kuhamba kutama kuchidunda cha Domwe kuMagharibi ya mfuleni wa Shire. Vandu vangi va kwaMputa Maseko vasigili kukukwo. Vangoni va kwaMputa Maseko vayingili kuSongea kwa kuvambala Kusini ya Nyanja kukupuka  mfuleni wa Shire. Vakapitingana kumlima wa vayao va kuMsumbiji, kwa vamakua na kwa vaNindi, vakakupuka mfuleni wa kuRuhuma na kuhamba kutama kuMngongoma kaskazini ya mfuleni wa Hanga wewiyingila mumfuleni wa Rutukira wewihamba kuyingila muRuhuhu. Hinu paMngongoma apo nde Mputa akajenga muzi wa nkosi yaki. Pakufwa Mputa Maseko, m´bena waki mwevamkemelayi lihina la Malunda akakamula unkosi. Hinu vangoni va Mbonane vakatumbula ngondo ya kuvatova vandu wa Mputa. Pakuwona naha vandu wa Mputa Maseko vakatila pamonga na nkosi wvi Malunda kuhuma kuMangongoma, wakayingila kuyetu ya vidunda va kuMatogoro. Kuhuma kuMatogoro kula, vandu vangi vakatili na kujumbalila kuMpitimbi mpaka kuhika kuLihiga. Vandu vangi vakavambala kulanda mfuleni wa Ruhuma na kuyingila kuMagugura. Makundi goha gavili gegajumbili na kukupuka Ruhuma gakahamba kukonganeka kuMsumbiji. Lukumbi ulo vandu va Zulu Mbonane vavi vakona vakuvajumbisa tu. Pakuwona naha vandu vaMputa wakawuka majuvani kukupuka mfuleni wa Shire na kuyingila kavili kuNyasaland kwevahumili mwandi. Vandu va Mbonane pevaweni ngita vaMputa vatilili nganila, vakavaleka na kukiliwuka kutama kuSonga mpaka mwa lelu umu.

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI