CHINGONI

Wednesday, October 6, 2021

Thursday, March 25, 2021

NGONDO AU KWA CHINGONI CHA KADENI VAKEMELAYI YIMBI

Hyombo ya ngondo ya mngoni
Ngondo ya mngoni vikemela yimbi "lijaha" ni msongolo wa chingoni mwe akona kuhamba kukomana ngondo. Kila lijaha ihamba kungondo. Pakuhumu kukondo vakumkemela "lidoda". Akakulayi pala vakumyingisa mubanja(kombani). Kila libanja lavi na lihina laki. Mundu itama mulibanja laki mpaka laki mpaka pakufwa. Kila libanja lavi na vandu miambili hadi miatatu na chilongosi waki. Mahina ga mananja gavili kuhumila kwa zulu mwene. TIKOKENEKAYI LIGONO LINGI!

Sunday, November 8, 2020

NAMUYINE NIKUMBWIKI SANA KUNYANJA KWA NAZALIWI..

MUVYAYI NA DOMINIKA YABWINA...NENE NANGONYANI

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI